Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του Έργου θα αναπτυχθεί ένα εργαλείο επικύρωσης προσόντων των εργαζομένων στους τομείς του εμπορίου, της φιλοξενίας και της διοίκησης. Το εργαλείο θα περιλαμβάνει:

  • Πρότυπα για την αναγνώριση και επικύρωση των άτυπων και μη τυπικών προσόντων
  • Μέθοδοι και εργαλεία για την αξιολόγηση των εργαζομένων χαμηλής ειδίκευσης που θα συμμετέχουν στην διαδικασία επικύρωσης
  • Διαδραστικά τεστ αξιολόγησης, τα οποία θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Έργου για την προετοιμασία επικύρωσης των εργαζομένων από τους 3 επιλεγμένους τομείς
  • Μεθοδολογία για την εφαρμογή των γνωστικών αξιολογήσεων ως εργαλείο επικύρωσης προσόντων
  • Εκπαίδευση αξιολογητών
  • Κατευθύνσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των εργαζομένων
Logo - LLP
Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Copyright ©2013-2015 ValidAid+. All rights reserved.