Τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του Έργου;

  • Focus Groups (ομάδες επικέντρωσης) με τους εργοδότες των τομέων του εμπορίου, της φιλοξενίας και της διοίκησης
  • Focus Groups (ομάδες επικέντρωσης) με τους δικαιούχους των 3 επιλεγμένων τομέων
  • Focus Groups (ομάδες επικέντρωσης) με εκπροσώπους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ενδιάμεσων οργανισμών (όπως επιμελητήρια, επαγγελματικές και κλαδικές ενώσεις) και άλλων ενδιαφερόμενων μερών
  • Πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου Επικύρωσης Προσόντων: Έλεγχος «διαδραστικού τεστ αξιολόγησης» με 20 συμμετέχοντες (εργαζομένους) από τους 3 επιλεγμένους τομείς Έλεγχος «διαδραστικών κατευθυντήριων οδηγιών» με 3 αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις από τους επιλεγμένους τομείς
  • Συνεντεύξεις με τουλάχιστον 5 άτομα, εργαζόμενους χαμηλών προσόντων και εργοδότες, οι οποίοι συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του εργαλείου της κάθε χώρας - εταίρου
  • Έκδοση πιστοποιητικών στους συμμετέχοντες των πιλοτικών δοκιμών που επικύρωσαν με επιτυχία τα άτυπα και μη τυπικά τους προσόντα
Logo - LLP
Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Copyright ©2013-2015 ValidAid+. All rights reserved.