Ομάδα στόχος και δικαιούχοι

Οι ομάδες – στόχοι και οι δικαιούχοι του Έργου είναι:

  • Εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευσης, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Εργοδότες από τους 3 επιλεγμένους τομείς
  • Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, Κέντρα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κλπ.
  • Ενδιαφερόμενα μέρη από τους 3 επιλεγμένους τομείς: εμπορίου, της φιλοξενίας και της διοίκησης.
Logo - LLP
Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Copyright ©2013-2015 ValidAid+. All rights reserved.