Σκοπός του έργου

Σκοπός του Έργου είναι η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για τη διαδικασία αξιολόγησης και επικύρωσης προσόντων που έχουν αποκτηθεί στο χώρο εργασίας. Κεντρική ιδέα του Έργου είναι να κάνει ορατές τις δεξιότητες του εργαζομένου, αφενός στο ίδιο το άτομο, ώστε να χρησιμεύσουν ως κίνητρα για την επαγγελματική του πορεία και αφετέρου στις επιχειρήσεις, ώστε να αναπτυχθούν κατάλληλες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στους χαμηλής εξειδίκευσης εργαζομένους της.

Οι τρεις επιλεγμένοι τομείς είναι του εμπορίου, της φιλοξενίας και της διοίκησης.

Logo - LLP
Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Copyright ©2013-2015 ValidAid+. All rights reserved.