Очаквани резултати

В рамките на проекта ще бъде разработен „Валидационен Пакет“ за секторите "Администрация", "Хотелиерство" и "Търговия", който ще съдържа:

  • Методология за прилагане на "Валидационния пакет"
  • Стандарти за признаване и валидиране на неформални и самостоятелно придобити компетенции
  • Методи и средства за оценка на нискоквалифицирани служители, участващи в процедурите за валидиране
  • Обучителна програма за оценители във връзка с осъществяване процеса на валидиране
  • Курс на обучение за нискоквалифицирани служители
  • Интерактивни тестове за валидиране на нискоквалифицираните служители
  • Сертификати за валидиране на компетенциите на участниците в пилотните курсове.
Logo - LLP
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright ©2013-2015 ValidAid+. All rights reserved.