Какво ще се случи в рамките на проекта?

  • Проучване на нормативната база, свързана с признаването и валидирането на неформалните и самостоятелно придобити умения по време на работа
  • Разработване на въпросник за проучване нуждите на целевите групи
  • Провеждане на фокус групи за проучване на системите за валидиране и най-важните длъжности в трите сектора
  • Пилотно тестване на "Валидационния пакет" чрез организиране на курсове за валидиране (мин. 20 нискоквалифицирани служители и най-малко три фирми от трите целеви сектори
  • Дълбочинни интервюта с поне 5 участника в тестването
  • Издаване на сертификати на участниците, които успешно са валидиралинеформалните и самостоятелно придобити компетенции
Logo - LLP
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright ©2013-2015 ValidAid+. All rights reserved.