Целеви групи и бенефициенти

Целевите групи на проекта са:

  • Нискоквалифицирани служители без завършено средно образование
  • Работодатели и служители от трите целеви сектора - "Търговия", "Хотелиерство" и "Администрация"
  • Образователни и обучителни центрове и организации
  • Отговорни лица и заинтересовани страни от трите целеви сектора
Logo - LLP
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright ©2013-2015 ValidAid+. All rights reserved.