Цел на проекта

Основната цел на проекта е да се разработят методи и инструменти за подпомагане процеса на валидиране на компетенции, придобити на работното място. От една страна, идеята е тези компетенции да станат по-разпознаваеми за хората и да служат като мотивационен фактор за тяхното професионално развитие. От друга страна, определянето на компетенциите от самите фирми ще допринесе за създаване на подходящи образователни и обучителни възможности за нискоквалифицираните служители.

Трите избрани сектора са "Търговия", "Хотелиерство" и "Администрация"

Logo - LLP
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright ©2013-2015 ValidAid+. All rights reserved.