image1 image2 image3

Добре дошли на интернет страницата на проект ValidAid+!

Проект "Валидиране на компетенции, придобити на работното място на нискоквалифицирани служители" стартира през октомври 2013 г. и е с продължителност две години - до октомври 2015 г.

Този проект има за цел разработване на методи и инструменти за идентифициране и валидиране на компетентности на работното място, както и откриване на възможности пред нискоквалифицираните хора за обучение и образование с оглед развиване на своите умения и осигуряване по-добри позиции на пазара на труда.

Консорциумът по проекта включва шест организации от пет държави - България, Гърция, Унгария, Италия и Испания.

Logo - LLP
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Copyright ©2013-2015 ValidAid+. All rights reserved.